หนึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกทำประกันชั้น 1 เพราะต้องการเคลมแบบไร้คู่กรณีได้

ค่าเสียหายส่วนแรกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ค่าเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจ (Deductible)
คือ ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกับบริษัทประกันภัยโดยระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้เอง หากเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการตกลงเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีนี้คือ ผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

2. ค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข (Excess)
เป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขมาตรฐานของกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าเสียหาย 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถระบุคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

เช่น รถมีร่องรอยขีดข่วนหรือรถคันเอาประกันภัยถูกรถยนต์คันอื่นชนแล้วหนีและผู้เอาประกันภัยจำทะเบียนรถไม่ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตแล้ว และป้องกันการร้องค่าสินไหมที่สูงเกิน

ซื้อประกันภัยรถยนต์อย่างไร...ให้ถูกสุดๆ รวม 13 เทคนิคซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ได้ราคาถูกที่สุด