มีใบเคลมของวิริยะ2ใบ ยังไม่มีเวลาไปซ่อมครับทำไงดี

Q: สอบถามครับ ผมมีใบเคลมของวิริยะ2ใบ
ยังไม่มีเวลาไปซ่อมครับ
เพราะใช้รถไปตลาดทุกวันแนะนำหน่อยครับทำไงดี

A: กรณีเป็นฝ่ายถูก: ประกันภัยค้ำจุน
กรณีเป็นฝ่ายผิด : ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความ ฟ้องร้อง ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า
“ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้
หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกำหนด”

กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุน จึงตกอยู่ในกำหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป

 

น่าเสียดายถ้าคุณได้รู้ก่อนคุณคงเลือกทำประกันได้ดีกว่านี้