การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีประโยชน์มาก

อีก สาเหตุหนึ่ง ที่คนเราต้อง เป็นหนี้ คือ

การเป็นหนี้จากความประมาท

กรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารักษาพยาบาลทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย