www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท

จากมติ ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก เพราะเป็นการได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

ใครได้สิทธิบ้าง ถือเป็นเรื่องแรกๆ ที่คนให้ความสนใจ เพราะมาตรการนี้ รัฐบาล ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านราย ใช้เงินโครงการทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งจากการออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่แรกของ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั้นสรุปเป็นแนวทางสำคัญของการจ่ายเงินเยียวยาโควิดในมาตรการเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ก็คือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มีอยู่ราว 14 ล้านราย ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 800 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 675 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,400 บาท

2. ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 700 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 700 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,600 บาท

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท
  • กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กลุ่มผู้ที่มีแอพลิเคชั่น เป๋าตัง จะมีคุณสมบัติในการคัดกรองผู้รับสิทธิรับเงินเยียวยา มาตรการ เราชนะ 7,000 บาท ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-Wallet แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อน โดยจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โอนทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

ขณะที่ กลุ่มที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบ หรือ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน กระทรวงการคลัง ระบุว่า สามารถลงทะเบียนรับสิทธิในมาตรการเงินเยียวยาเราชนะ ได้ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท

วิธีการสมัคร

1.เข้า เว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
2.กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข และ ยืนยัน
3.กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ
-ชื่อ-สกุล
-เลขบัตรประจำตัวประชาชน
-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
-วันเดือนปีเกิด
-เบอร์โทรศัพท์
4.กรอกรหัส OTP
5.รอตรวจสอบสิทธิผ่านทาง เว็บไซต์ ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นไป

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท

วิธีกดปุ่มรับเงิน”เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

  1. เข้า แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไปที่หน้าหลัก G-Wallet

  2. กดใช้สิทธิ์เราชนะ ระบบจะขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไข อ่านให้ครบก่อนยอมรับ

  3. ระบุพิกัดที่อาศัยในปัจจุบัน

  4. ยืนยันที่พักอาศัยของเรา

  5. ระบบจะแสดงหน้าหลัก เราชนะ พร้อมกับระบุจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท