review2

ภาพรวมบรรยากาศการ ไปติดตั้งระบบ และอบรมการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จากลูกค้ากว่า 45,000 ร้านค้า  #ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีอุดหนุน โปรแกรมร้านค้าปลีกค้าส่ง ของเรา  

โปรแกรม อันดับ 1 ของไทย ที่มีร้านค้าใช้มากที่สุด กว่า 45,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และ มี User Login เข้าใช้งาน jPOS Online เกิน 500,000 User ต่อวัน