แผนที่จะช่วยให้ชาวโชห่วย ร้านโชห่วยที่แข่งกันเอง จะหันมาร่วมมือกันได้อย่างไร

1 post