เราต่างรู้กันดีว่าชีวิตเราขึ้นอยู่บนพี้นฐานของธรรมชาติ ย่อมหลีกหนีไปไม่ได้

1 post