ความรู้ชาวโชห่วย การมีพันธมิตร หรือ คู่ค้า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้

1 post