คนส่วนใหญ่อยากฟังความจริง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับความจริงนั้นได้

1 post