ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ซ่อมต้องสำรองจ่ายไหม?

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ซ่อมต้องสำรองจ่ายไหม?

A: ถ้าเข้าซ่อมอู่ในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีที่ไม่มีอู่ในเครือ ต้องสำรองจ่ายก่อน แต่ควรจะทำใบเสนอราคาค่าซ่อมให้ ทางบริษัทประกันอนุมัติ คุมราคาค่าซ่อมก่อน จะได้ทราบว่า บริษัทประกัน จ่ายได้เท่าไหร่ ก่อนจึงซ่อม แล้วนำ ในเสร็จทำเรื่องเบิก ครับ

กี่วันถึงจะได้เงินคืน ตาม มาตรฐาน 15 ครับ ถ้าเกินกว่านั้น แจ้ง คปภ เลย ซ่อมเสร็จ อย่าลืมเรียกค่า ขาด ประโยชน์ จากการใช้รถด้วย เข้าใจว่าสามล้อพ่วงต้องเป็นรถ ใช้งานแน่นอน
ค่าขาดประโยชน์
อบ (1)ค่าขาดประโยขน์เราต้องไปเรียกร้องจากฝ่ายผิดเองในฐานะ”ผู้เสียหาย” เนื่องจากประกันภัยที่เราทำประกันไว้ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าขาดประโชน์แทนเราได้ (2)การพิจารณาค่าขาดประโยชน์ของประกันภัย -กรณีรถขับเคลื่อนได้ นับตั้งแต่วันที่นำรถเข้าซ่อมถึงวันที่รถซ่อมเสร็จ -กรณีขับเคลื่อนไม่ได้นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุถึงวันซ่อมเสร็จ (3)การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์สามารถเรียกร้องได้ 2 กรณี -ก่อนจัดซ่อมให้อู่ประเมินระยะเวลาการจัดซ่อมแล้วออกเอกสารไปยื่นกับประกันภัย ถ้าประกันภัยพิจารณาแล้วระยะเวลาการซ่อมเหมาะสมก็สามารถทำจ่ายได้ -หลังจัดซ่อมเสร็จให้อู่ออกเอกสารใบรับรถระบุวันที่เข้าซ่อมและวันรับรถไปยื่นให้ประกันภัยฝ่ายผิดพิจารณา

.ไม่มีประกัน...คนที่ยังอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเอง