ผู้เอาประกันทำประกันกับบริษัท AIA และ ต่อมาเมื่อเสียชีวิต ปรากฏบริษัท AIA ไม่จ่ายสินไหมมรณะ แต่กลับคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแทน

มีเพื่อนๆถามมาหลายกลุ่ม เกี่ยวกับข่าวที่ลงบนโลกออนไลน์กรณีที่ ผู้เอาประกันทำประกันกับบริษัท AIA และ ต่อมาเมื่อเสียชีวิต ปรากฏบริษัท AIA ไม่จ่ายสินไหมมรณะ แต่กลับคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแทน

เหตุเกิดจากผู้เอาประกันได้มีโรคประจำตัว และไม่ได้แถลงเข้ามาในขณะสมัครทำประกัน ซึ่งโรคประจำตัวนั้น เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกัน เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทมีสิทธิ์สืบประวัติได้ ปรากฏพบว่าเป็นโรคเบาหวาน และ ความดัน ก่อนทำประกัน เหตุนี้กรมธรรม์ฉบับบนี้จึงเป็นโมฆียะ แต่บริษัทก็ได้คืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแล้วให้

ส่วนกรณีอาวุโส โอเค สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ แบบประกันนี้ จะเป็นแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตอย่างเดียว สามารถสมัครทำประกันได้ โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ แต่มีข้อกำหนดไว้อย่าง หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ แต่หากมีชีวิตเลย 2 ปี บริษัทจะจ่ายทุนประกันให้ทันที

กรณีที่เกิดปัญหา กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันสมัครมา เป็นแบบประกันทั่วไปที่ตัวแทนอย่างพวกผมขายกัน ไม่ใช่อาวุโสโอเค ฉะนั้น จะต้องแถลงสุขภาพด้วย

ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหากตัวแทนที่ขาย มีจรรยาบรรณมากพอ ไม่หวังที่ยอดอย่างเดียว ทุกคนต้องรักอาชีพ อย่าทิ้งระเบิดไว้รอวันตายนะครับ

กฏเกณฑ์พิจารณารับประกันเป็นเหมือนกันทุกบริษัท ภายใต้ข้อกำหนด คปภ.
** 2ปี นี่ก็เปรียบเหมือนระยะรอคอย..

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย